Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIPISAF
Szkolenia instruktorskie

Licencje szkoleniowe

CENNIK LICENCJI SZKOLENIOWYCH PZŻ

 

Licencja szkoleniowa PZŻ na wody śródlądowe (opłata za rok posiadania licencji)


Ośrodek szkoleniowy OZŻ  
100 zł
Podmiot członek PZŻ
300 zł
Podmiot nie będący członkiem PZŻ  
700 zł           


Licencja szkole​niowa PZŻ na wody morskie (opłata za rok posiadania licencji)

Ośrodek szkoleniowy OZŻ
100 zł
Podmiot członek PZŻ
300 zł
Podmiot nie będący członkiem PZŻ
700 zł
Opłata za kontrolę przedlicencyjną
200 zł


WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ PZŻ

NR LICENCJI

PODMIOT 

 ZAKRES

 OKRES WAŻNOŚCI

2

Rzeszowski OZŻ – Rzeszów

/Baza Żeglarska Rzeszowskiego OZŻ w Centrum Wypoczynkowym
Wyspa Energetyk – Wyspa Duża, Jezioro Solińskie, Polańczyk/

wody

śródlądowe 

2015 - 2017

3

Sztorm Sp. z o.o. – Warszawa

/Przystań Zostań Żeglarzem w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Promenada – Białobrzegi, gm. Nieporęt/

wody

śródlądowe

2015 - 2017

4

NORTH – Stalowa Wola; Magdalena Malicka 

/Baza szkoleniowa – Wilcza Wola/

wody

śródlądowe

2015 - 2017

5

Yacht Club "OPTY"

/Zalew Imieliński - Chełm Śląski/

wody

śródlądowe

2015-2017

6

Klub Żeglarski Halny – Bielsko-Biała

/Przystań klubowa – Zarzecze, Jezioro
Żywieckie/

 wody

śródlądowe

 2015

7

Klub Sportowo-Turystyczny "ELEKTRYK" Grudziądz

/Przystań nad Jeziorem Wielkim Rudnickim w Grudziądzu/

wody śródlądowe

2015

 

REGULAMIN LICENCJI SZKOLENIOWEJ PZŻ /UCHWAŁA NR 73/Z/XXXVII ZARZĄDU PZŻ Z DN. 10.12.2013 R./


I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE


1. Licencja Szkoleniowa PZŻ, zwana dalej Licencją, jest dokumentem stwierdzającym, że jej posiadacz spełnia wszystkie wymagania organizacyjne i szkoleniowe, określone w regulaminach szkoleniowych PZŻ. Zapewnia szkolonym bezpieczne i rzetelne warunki zdobywania wiedzy i umiejętności żeglarskich. Jest gwarantem wysokiego poziomu szkolenia żeglarskiego, prowadzonego z poszanowaniem tradycji, etykiety i dobrej praktyki żeglarskiej.

2. Licencję mogą otrzymać podmioty prowadzące szkolenie żeglarskie.

3. Ustanawia się następujące rodzaje Licencji:

a) Licencja Szkoleniowa PZŻ na wody śródlądowe,

b) Licencja Szkoleniowa PZŻ na wody morskie.

4. Licencja nadawana jest na oznaczony czas. Pierwsze nadanie Licencji na jeden rok kalendarzowy, kolejne nadanie Licencji na 3 lata kalendarzowe.

5. Emblematami Licencji są:

a) dokument posiadania Licencji,

b) proporzec Licencji.


II. ZASADY NADAWANIA LICENCJI


1. Licencję nadaje Zarząd PZŻ na wniosek Komisji Szkolenia PZŻ.

2. Podmiot ubiegający się o uzyskanie Licencji składa do Komisji Szkolenia PZŻ pisemny wniosek wraz z załącznikami, potwierdzającymi spełnienie wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem warunków jej uzyskania.

3. Wniosek niezawierający wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie wszystkich warunków ubiegania się o Licencję, będzie przez Komisję Szkolenia PZŻ odrzucony.

4. Podmiot ubiegający się o ponowne nadanie Licencji dotychczas posiadanej, składa odpowiedni wniosek nie później, niż 6 miesięcy przed datą jej wygaśnięcia. Niedotrzymanie terminu złożenia wniosku, powoduje uruchomienie procedury nadawania licencji po raz pierwszy.


III. WARUNKI UZYSKANIA LICENCJI


1. Podmiot ubiegający się po raz pierwszy o uzyskanie Licencji, musi spełniać następujące warunki:

1.1. Prowadzić odpowiednie do rodzaju Licencji o jaką występuje, szkolenie żeglarskie w wymiarze:

a) podmiot będący klubem żeglarskim zrzeszonym w PZŻ lub ośrodek szkoleniowy OZŻ, w ciągu ostatnich dwu lat kalendarzowych przeprowadził minimum 3 kursy na państwowe patenty żeglarskie,

b) inny podmiot, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych przeprowadził minimum 6 kursów na państwowe patenty żeglarskie.

1.2. Posiadać pozytywną opinię dotycząca szkolenia wymienionego w pkt. 1.1., wystawioną przez Zarząd właściwego terytorialnie Okręgowego Związku Żeglarskiego.

1.3. Posiadać pozytywną opinię Komisji Szkolenia PZŻ, wystawioną na podstawie kontroli przeprowadzonej na wniosek podmiotu ubiegającego się o Licencję, przez przedstawiciela Komisji Szkolenia PZŻ. Wniosek o kontrolę powinien zawierać opis wymaganych warunków wymienionych w pkt. 1.1. i 3. Podmiot powinien także przed kontrolą wnieść wymaganą opłatę, której wysokość określona jest w Cenniku Licencji. Kontrola dotyczy oceny bazy szkoleniowej, kadry i procesu szkolenia.

2. Podmiot posiadający odpowiednią Licencję i ubiegający się po raz kolejny o jej uzyskanie, musi spełniać następujące warunki:

2.1. Prowadzić szkolenie odpowiednie do rodzaju licencji, o jaką występuje, w wymiarze:

a) podmiot będący klubem żeglarskim zrzeszonym w PZŻ lub ośrodek szkoleniowy OZŻ, w ciągu każdego roku trwania Licencji przeprowadził minimum 1 kurs na państwowy patent żeglarski,

b) inny podmiot, w ciągu każdego roku trwania licencji przeprowadził minimum 2 kursy na państwowe patenty żeglarskie.

2.2. Posiadać pozytywną opinię dotyczącą szkolenia wymienionego w pkt. 2.1., wystawioną przez Zarząd właściwego terytorialnie Okręgowego Związku Żeglarskiego.

2.3. Posiadać pozytywną opinię Komisji Szkolenia PZŻ, wystawioną na podstawie kontroli przeprowadzonej przez przedstawiciela Komisji Szkolenia PZŻ. Kontrola dotyczy oceny bazy szkoleniowej, kadry i procesu szkolenia określonego w pkt.

2.1.

3. Podmioty składające wniosek o nadanie Licencji po raz pierwszy lub kolejny, muszą spełniać następujące warunki:

3.1. Warunki dotyczące bazy szkoleniowej - ośrodek powinien posiadać:

a) nabrzeże, pomost, jachty szkoleniowe, akwen i sprzęt ratowniczy, powinny spełniać wymagania określone w Systemie Szkolenia PZŻ na państwowe patenty żeglarskie,

b) salę wykładową i pomoce dydaktyczne pozwalające w poprawny sposób prowadzić szkolenie teoretyczne,

c) bazę socjalną pozwalająca zapewnić nocleg uczestnikom szkolenia, możliwość spożywania posiłków oraz korzystania z toalety,

d) bazę szkoleniową, która powinna spełniać warunki pozwalające przeprowadzić państwowy egzamin na patent żeglarski.

3.2. Warunki dotyczące kadry szkoleniowej:

a) kadra szkoleniowa prowadząca szkolenie na państwowe patenty żeglarskie ma obowiązek spełniać warunki określone w Systemie Szkolenia PZŻ na państwowe patenty żeglarskie,

b) kadra prowadząca inne szkolenia żeglarskie powinna posiadać wszystkie wymagane w takim szkoleniu uprawnienia.


IV. OBOWIĄZKI I PRAWA POSIADACZA LICENCJI


1. Posiadacz Licencji zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, szkoleniowych przepisów PZŻ oraz zaleceń i wytycznych Komisji Szkolenia PZŻ.

2. Posiadacz Licencji ma obowiązek prowadzić szkolenia na państwowe patenty żeglarskie tylko na zasadach określonych w Systemie Szkolenia PZŻ.

3. Posiadacz Licencji ma obowiązek wnioskować tylko do PZŻ o organizację egzaminów na państwowy patent żeglarski.

4. Posiadacz Licencji ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez przedstawiciela Komisji Szkolenia PZŻ i udostępnić mu do kontroli pomieszczenia, jachty oraz dokumentację związaną z prowadzonym szkoleniem żeglarskim. Kontrole przedstawiciela Komisji Szkolenia PZŻ odbywają się na koszt PZŻ, nie rzadziej niż jeden raz w trakcie trwania Licencji.

5. Posiadacz Licencji ma prawo w trakcie prowadznego szkolenia, podnosić na jachtach oraz maszcie sygnałowym bazy szkoleniowej proporzec Licencji Szkoleniowej PZŻ. Kadra ma prawo noszenia oznakowania instruktorskiego zgodnego z zaleceniem Komisji Szkolenia PZŻ.

6. Co najmniej jedna osoba nadzorująca lub prowadząca szkolenie u posiadacza Licencji ma obowiązek odbyć unifikację, przynajmniej raz w okresie obowiązywania Licencji, prowadzoną przez Komisja Szkolenia PZŻ. Osoba ta ma obowiązek przeprowadzić unifikację całej kadry prowadzącej szkolenie u posiadacza Licencji.

7. Każde szkolenie żeglarskie prowadzone przez posiadacza Licencji, ma być zgłoszone do właściwego terytorialnie Okręgowego Związku Żeglarskiego oraz do Komisji Szkolenia PZŻ najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

8. Kadra szkoleniowa i używane podczas szkolenia jachty mają być ubezpieczone zgodnie z wytycznymi Komisji Szkolenia PZŻ.

9. Zabrania się w przypadku wygaśnięcia lub odebrania Licencji, posługiwania się jej emblematami oraz tytułem.

10. Posiadacz Licencji ma prawo:

a) posługiwania się jej tytułem i emblematami,

b) otrzymywania wszystkich regulaminów i zarządzeń dotyczących prowadzonej działalności szkoleniowej PZŻ,

c) umieszczenia w wykazie posiadaczy licencji na internetowej stronie PZŻ,

d) posiadać na stronie PZŻ link do swojej strony internetowej.


V. OPŁATY ZWIĄZANE Z POSIADANIEM LICENCJI


1. Zarząd PZŻ na wniosek Komisji Szkolenia PZŻ uchwala Cennik Licencji.

2. Koszt wizytacji przedstawiciela Komisji Szkolenia PZŻ, w procedurze ubiegania się po raz pierwszy o Licencję, ponosi wnioskodawca.

3. Koszty unifikacji ponosi posiadacz Licencji.

4. O zmianach wysokości opłaty decyduje Zarząd PZŻ na wniosek Komisji Szkolenia PZŻ.

5. Posiadacz Licencji ma obowiązek wnosić opłaty za posiadanie Licencji, zgodne z aktualnym Cennikiem Licencji i w terminie określonym przez Komisję Szkolenia PZŻ.

6. Brak wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie, będzie skutkować wnioskiem Komisji Szkolenia PZŻ do Zarządu PZŻ o zawieszenie lub odebranie Licencji.


VI. ZASADY ODBIERANIA LUB ZAWIESZANIA LICENCJI

1. Licencję odbiera lub zawiesza Zarząd PZŻ na wniosek Komisji Szkolenia PZŻ.

2. Odebranie lub zawieszenie Licencji może nastąpić w przypadkach:

a) nierealizowania zobowiązań wynikających z nadania Licencji,

b) nieprzestrzegania obowiązków narzuconych niniejszym Regulaminem,

c) niezapewnienia bezpieczeństwa w szkoleniu.

3. Od decyzji Zarządu PZŻ o odebraniu lub zawieszeniu Licencji, przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Sejmiku PZŻ. Na czas podjęcia decyzji przez Sejmik PZŻ Licencja jest zawieszona. Decyzja Sejmiku PZŻ jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

4. Podmiotowi, któremu zawieszono Licencję, nie wolno posługiwać się emblematami Licencji. Informacja o zawieszeniu Licencji będzie widniała na stronie internetowej PZŻ.

5. Podmiot, któremu odebrano Licencję, ma obowiązek zwrócić dokument jej posiadania do PZŻ w przeciągu siedmiu dni od daty otrzymania decyzji odebrania Licencji. Informacja o odebraniu Licencji będzie widniała na stronie internetowej PZŻ.

6. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu przez posiadacza Licencji, Komisja Szkolenia PZŻ w formie pisemnej nakaże w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma, poprawić wszystkie stwierdzone nieprawidłowości. Niedostosowanie się do zaleceń Komisji Szkolenia PZŻ, wykazanych w piśmie, spowoduje podjęcie decyzji o wnioskowanie do Zarządu PZŻ o odebranie lub zawieszenie Licencji.

7. W przypadku odebrania Licencji, wniosek o ponowne jej nadanie może być przyjęty przez Komisję Szkolenia PZŻ po 12 miesięcznej przerwie od daty decyzji o odebraniu Licencji.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Zarząd PZŻ.

2. Nadzór nad realizacją procesu licencyjnego prowadzi Komisja Szkolenia PZŻ.

3. Licencje szkoleniowe PZŻ dotychczas nadane, obowiązują do czasu ich wygaśnięcia i są realizowane zgodnie z zasadami ich nadania.

4. Wszelkie zalecenia Komisji Szkolenia PZŻ odnośnie procesów szkolenia są dla posiadacza Licencji obowiązujące.

DOKUMENTY I FORMULARZE DO POBRANIA