Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Licencje

Licencje na przeprowadzenie regatPodstawa prawna:
Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ - Uchwała nr 255/Z/XXXVIII ZarząduPZŻ z dn. 12.07.2018 r.

Do wniosku o licencję na przeprowadzenie regat konieczne jest także dołączenie wniosku o ubezpieczenie OC organizatora regat.

Regaty klas sportowych:
1) regaty rangi mistrzostw Polski (lub OOM) rozgrywane w klasach sportowych, opublikowane w kalendarzu klas sportowych PZŻ;
2) regaty inne niż rangi mistrzostw Polski (lub OOM), opublikowane w kalendarzu klas sportowych PZŻ.

Regaty klas amatorskich:
1) regaty rangi mistrzostw Polski rozgrywane w klasach amatorskich,opublikowane w kalendarzu klas amatorskich PZŻ;
2) regaty inne niż rangi mistrzostw Polski, opublikowane w kalendarzu klas amatorskich PZŻ.

Regaty klas morskich:
1) regaty rangi mistrzostw Polski rozgrywane w klasach morskich,opublikowane w kalendarzu klas morskich PZŻ;
2) regaty inne niż rangi mistrzostw Polski, opublikowane w kalendarzu klasmorskich PZŻ.

Organizatorami regat rozgrywanych na terenie Polski mogą być:
1) Międzynarodowa Federacja Żeglarska (World Sailing);
2) Polski Związek Żeglarski (PZŻ);
3) okręgowe związki żeglarskie (OZŻ);
4) kluby sportowe lub stowarzyszenia zrzeszone w PZŻ;
5) inne organizacje w połączeniu z PZŻ, OZŻ, klubem sportowym lubstowarzyszeniem zrzeszonym w PZŻ.

W celu uzyskania licencji na przeprowadzenie regatsportowych należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosek o licencję na przeprowadzenie regat;
  • zawiadomienie o regatach;
  • kopia dowodu opłaty za wydanie licencji na przeprowadzenie regatsportowych zgodnie z poniższą tabelą;
  • wypełniony formularz wniosek o zatwierdzenie Sędziego Głównego,Przewodniczącego Zespołu Protestowego, Bezodwoławczego Zespołu Protestowego (dotyczy regat rangi mistrzostw Polski);
  • wniosek o przyznanieorganizacji regat rangi mistrzostw Polski kierowany do Zarządu PZŻ (decyzja o przyznaniu organizacji regat rangi mistrzostw Polski podejmowana jest przez Zarząd PZŻ w formie uchwały).

Opłata za licencję na przeprowadzenie regat:

RANGA REGAT LICENCJA NA REGATY
(zł brutto)
UBEZPIECZENIE OC
(zł brutto)
mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, puchar świata, puchar Europy 850,00* 150,00
mistrzostwa Polski, OOM 650,00* 150,00
regaty inne
150,00 150,00

 *Licencja może być wykupiona tylko łącznie z ubezpieczeniem OC.

Opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego /płatność gotówką lub kartą płatniczą/ lub na konto bankowe:
Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 46209146 z dopiskiem LICENCJA NA REGATY, DATA REGAT, NIP (opcjonalnie).
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani fakturą, zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), prosimy o podanie numeru NIP w treści przelewu.

Przypominamy, że ww. dokumenty należy złożyć nie później niż 14dni przed planowanym rozpoczęciem regat. Uprzejmie informujemy, że ww.dokumenty można złożyć do Biura PZŻ w wersji papierowej lub wersji elektronicznej przesyłając kopie /skan/ na adres licencje[@]pya.org.pl z tytułem „Regaty”.


Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, organizatorregat jest  zobowiązany do nadsyłania komunikatów z zawodów w ciągu 14 dniod ich zakończenia; w przypadku zawodów rozgrywanych w drugiej połowiepaździernika, maksymalnie do 10 listopada 2018 r. na adres wyniki-ssm@insp.waw.pl oraz pyabiuro@pya.org.pl.

Komunikaty z imprez powinny zawierać szczegółowe wyniki zawodów, niezbędnedo przeprowadzenia analizy startujących w sporcie zawodników, a wszczególności:

  • końcowe klasyfikacje;
  • nazwiska i imiona zawodników;
  • rok urodzenia zawodników;
  • nazwy klubów (pełna nazwa zgodna z wpisem do rejestru lub ewidencji stowarzyszeń);
  • województwo.

Komunikat powinien być podpisany przez sędziego głównego zawodów (imię, nazwisko, nr licencji) i kierownika zawodów (imię i nazwisko).

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu zawody sportowe nie zostaną uwzględnione w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.