Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Rejestracja jachtów żaglowych śródlądowych

Rejestracja jachtów śródlądowych - przepisy


Sprawy związane z rejestracją jachtów śródlądowych regulują:

  • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej /t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 857 z późn. zm./,
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji /Dz. U. z 2013 r. poz. 749/.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy statki polskie, używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji tj.:

  • śródlądowe jachty żaglowe /które mogą posiadać pomocniczy napęd mechaniczny/ o długości kadłuba powyżej 12 m lub 
  • śródlądowe jachty motorowe o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych prowadzonego przez właściwy związek sportowy tj. przez Polski Związek Żeglarski - jachty żaglowe i przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego - jachty motorowe.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają śródlądowe jachty żaglowe o długości kadłuba do 12 m i śródlądowe jachty motorowe o napędzie mechanicznym o mocy silników do 15 kW oraz jednostki napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

Statki zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru mogą być do niego wpisane na wniosek właściciela. Po zarejestrowaniu statku wystawiany jest dokument rejestracyjny statku.

Statki używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW podlegają obowiązkowi rejestracji w starostwie zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /t.j. Dz. U. z 1999 r. nr 66 poz. 750 z późn. zm./.

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ww. ustawy w rejestrze statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych prowadzonym przez Polski Związek Żeglarski lub Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego mogą być również rejestrowane statki polskie, używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji /tj. śródlądowe jachty żaglowe i motorowe/ stanowiące własność osoby lub osób fizycznych mających obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ lub osoby prawnej mającej siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego prawo własności do statku.

Zgodnie art. 28 ust. 1 i art. 34i ust. 3 ww. ustawy:

  • statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu świadectwa zdolności żeglugowej wydawanego przez urząd żeglugi śródlądowej właściwy dla portu macierzystego statku, wydanie świadectwa poprzedzone jest przeglądem technicznym przeprowadzanym przez upoważniony do tego podmiot,
  • statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji /tj. jachty śródlądowe/ bez napędu mechanicznego lub o napędzie mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 kW oraz używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW są zwolnione są z obowiązku przeglądów technicznych i uzyskiwania świadectw zdolności żeglugowej.
DOKUMENTY I FORMULARZE DO POBRANIA