Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIPISAF
Statut PZŻ

Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Paragraf 1

 1. POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, w skrócie PZŻ, zwany dalej „Związkiem” jest polskim związkiem sportowym w dziedzinie żeglarstwo, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 2. Związek może używać nazwy w języku angielskim Polish Yachting Association, w skrócie „PYA”.

Paragraf 2

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą władz Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

Paragraf 3

Związek posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Paragraf 4

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

Paragraf 5

 1. Kolorem Związku jest kolor granatowy.
 2. Godłem podstawowym Związku jest kotwica w kolorze granatowym, której trzon stanowią litery PZŻ (wzór godła podstawowego Związku stanowi załącznik nr 1 do Statutu Związku). Dopuszczalne jest stosowanie godła podstawowego Związku w kolorze białym.
 3. Godłem uzupełniającym Związku jest pomniejszone godło podstawowe Związku w kolorze białym wpisane w prostokąt w kolorze granatowym (wzór godła uzupełniającego Związku stanowi załącznik nr 2 do Statutu Związku).
 4. Banderę Związku stanowi flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z umieszczonymi pośrodku białego pasa godłem państwowym oraz w górnym rogu przy drzewcu godłem podstawowym Związku (wzór bandery Związku stanowi załącznik nr 3 do Statutu Związku).
 5. Proporzec Związku stanowi trójkąt w kolorze białym z godłem podstawowym Związku. Dopuszczalne jest stosowanie proporca Związku w kolorze granatowym z godłem podstawowym Związku w kolorze białym (wzory proporca Związku stanowią załącznik nr 4 do Statutu Związku).
 6. Odznaką Związku jest miniatura godła uzupełniającego Związku (wzór odznaki Związku stanowi załącznik nr 5 do Statutu Związku).
 7. Związek używa pieczęci okrągłej w kolorze granatowym z godłem podstawowym Związku w środku i napisem w otoku „Polski Związek Żeglarski” (wzór pieczęci Związku stanowi załącznik nr 6 do Statutu Związku).
 8. Posługiwanie się godłem, banderą, proporcem i odznaką Związku jest zastrzeżone dla członków Związku i osób fizycznych w nim stowarzyszonych.
 9. Zarząd Związku w drodze uchwały może określić zasady udostępniania i posługiwania się godłem, banderą, proporcem i odznaką Związku przez podmioty nie będące członkami Związku ani w nim stowarzyszone.

Paragraf 6

 1. Związek jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją o celach niezarobkowych, samodzielnie określającą swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalającą akty wewnętrzne określające jej działalność.
 2. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej osób w nim stowarzyszonych; do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.


Rozdział 2 Cel i środki działania

Paragraf 7

Celami Związku są:

 • zrzeszanie klubów i stowarzyszeń żeglarskich,
 • wspieranie rozwoju żeglarstwa we wszystkich jego formach, w szczególności żeglarstwa olimpijskiego i młodzieżowego, między innymi poprzez tworzenie nowej i dbałość o istniejącą infrastrukturę żeglarską,
 • wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa żeglugi jachtowej;
 • wspieranie wszelkich form działalności kulturalnej związanej z żeglarstwem,
 • wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, związanego z uprawianiem żeglarstwa,
 • reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim organizacji i osób,
 • działalność na rzecz edukacji, nauki i innowacji w obszarach związanych z żeglarstwem.

Paragraf 8

Związek, z zachowaniem obowiązujących praw i przepisów, dla osiągnięcia swych celów:

 • reprezentuje wobec władz państwowych i samorządowych żeglarzy stowarzyszonych w Związku, przedstawia tym władzom oraz innym stowarzyszeniom i organizacjom wnioski w sprawach dotyczących rozwoju żeglarstwa, a także w miarę potrzeby pełni wobec nich funkcje fachowego organu doradczego,
 • reprezentuje żeglarstwo polskie w organizacjach międzynarodowych,
 • realizuje zadania - ze swego zakresu działania - zlecone przez administrację rządową i samorządową,
 • ustala przepisy, regulaminy oraz zasady przeprowadzania współzawodnictwa sportowego w żeglarstwie
 • ustala niezbędne normy organizacyjne oraz przepisy sportowe, techniczne, szkoleniowe i bezpieczeństwa dla żeglarstwa,
 • organizuje i prowadzi współzawodnictwo sportowe w żeglarstwie, w tym również dla osób niepełnosprawnych,
 • przygotowuje reprezentantów Polski w żeglarstwie do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
 • ustala skład kadry narodowej w żeglarstwie,
 • prowadzi działalność w zakresie promocji polskiego żeglarstwa w kraju i zagranicą,
 • prowadzi szkolenia oraz doskonalenie zawodowe trenerów, instruktorów sportu i sędziów i w zakresie swoich kompetencji nadaje im uprawnienia do szkolenia i egzaminowania,
 • prowadzi szkolenia instruktorów żeglarstwa i w zakresie swoich kompetencji nadaje im uprawnienia do szkolenia i egzaminowania,
 • prowadzi szkolenia żeglarskie, organizuje egzaminy żeglarskie, regaty, obozy, kursy, pokazy, odczyty itp., w tym również dla osób niepełnosprawnych, przyczyniające się do realizacji celów Związku,
 • prowadzi działalność w zakresie rzeczoznawstwa, nadzorów i przeglądów technicznych jachtów i ich wyposażenia oraz bezpieczeństwa żeglugi, szkoli inspektorów technicznych, mierniczych i nadaje im uprawnienia,
 • przyznaje licencje klubom sportowym uprawniające do udziału we współzawodnictwie sportowym oraz licencje sportowe zawodnikom, trenerom i sędziom sportowym oraz prowadzi ich ewidencję,
 • przyznaje licencje szkoleniowe podmiotom prowadzącym szkolenia żeglarskie,
 • przyznaje związkowe żeglarskie certyfikaty kompetencji,
 • ustala związkowy kalendarz imprez,
 • prowadzi działania zmierzające do rozwoju i bezpiecznego uprawiania żeglarstwa w Polsce,
 • popularyzuje żeglarstwo wśród młodzieży,
 • podejmuje wszelkie możliwe i dostępne działania wychowawcze i dyscyplinujące zmierzające do zapobiegania zjawiskom niedozwolonego dopingu, przypadkom rasizmu oraz nawoływania do nienawiści w sporcie,
 • popularyzuje dobre obyczaje żeglarskie,
 • prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • popiera wszelkie formy działalności kulturalnej związanej z żeglarstwem,
 • prowadzi działania na rzecz integracji środowiska żeglarskiego współpracując z innymi organizacjami i stowarzyszeniami żeglarskimi,
 • uczestniczy w programach związanych ze zwalczaniem dopingu w sporcie,
 • prowadzi działalność wydawniczą na potrzeby Związku i jego członków, a także inicjuje i popiera wydawanie czasopism i podręczników o tematyce żeglarskiej oraz wszelkie inne formy popularyzacji żeglarstwa,
 • rozstrzyga spory zgodnie wniesione przez zrzeszone stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne Związku,
 • może prowadzić własne ośrodki żeglarskie oraz nadawać taki status ośrodkom prowadzonym przez inne jednostki organizacyjne,
 • może prowadzić obiekty obsługujące żeglarski i wodniacki ruch turystyczny,
 • prowadzi statystykę działalności żeglarskiej i analizuje jej wyniki,
 • może realizować inwestycje związane z tworzeniem, rozbudową, przebudową. modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie obiektów obsługujących żeglarski i wodniacki ruch turystyczny, ośrodków żeglarskich i infrastruktury żeglarskiej, w szczególności marin, portów żeglarskich, przystani, czy basenów jachtowych, wraz z zapleczem szkoleniowym i socjalnym,
 • może tworzyć i uczestniczyć w odrębnych podmiotach prowadzących działalność zgodną z celami Związku, w szczególności może samodzielnie lub z innymi podmiotami zawiązywać spółki prawa handlowego i przystępować do takich spółek, tworzyć fundacje i stowarzyszenia, wyposażać te podmioty w majątek niezbędny do realizowania przez nie celów Związku, miedzy innymi poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych i niepieniężnych do spółek prawa handlowego oraz inne prawem przewidziane świadczenia,
 • wspiera podmioty prowadzące działalność zgodną z celami Związku, w szczególności w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ośrodków żeglarskich i infrastruktury żeglarskiej w należytym stanie; Związek może takim podmiotom udzielać pomocy finansowej z funduszy Związku, zarówno w formie zwrotnej jak i bezzwrotnej, z przeznaczeniem na realizację konkretnych przedsięwzięć zgodnych z celami Związku.

Paragraf 8a

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, w tym za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w §8 pkt 31.
 2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Związku i nie może być przeznaczony do podziału między osoby fizyczne stowarzyszone w Związku.


Rozdział 3 Członkowie, ich prawa i obowiązki

Paragraf 9

Członkowie Związku dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

Paragraf 10

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być kluby żeglarskie, okręgowe związki żeglarskie oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w dziedzinie żeglarstwa.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne oraz organizacje, których celem jest wspieranie działalności żeglarskiej.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Związku lub rozwoju polskiego żeglarstwa.
 4. Status osób stowarzyszonych w Związku posiadają osoby fizyczne będące członkami podmiotów, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4a.
 5. a. W przypadku członków Związku działających w formie organizacji wielodyscyplinowych status osób stowarzyszonych w Związku posiadają jedynie osoby fizyczne będące członkami wyodrębnionych jednostek prowadzących działalność w dziedzinie żeglarstwa
 6. Statuty członków zwyczajnych nie mogą być sprzeczne ze Statutem Związku.

Paragraf 11

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem, na podstawie deklaracji członkowskiej i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w § 10 ust. 1, w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia kompletu dokumentów.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w § 10 ust. 2, w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia kompletu dokumentów.
 3. a. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2 wymagają formy pisemnej, przy czym decyzje odmowne wymagają  uzasadnienia.
 4. Od decyzji Zarządu podjętych w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, zainteresowanym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów, zwanego dalej Sejmikiem, w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji
 5. Godność członka honorowego nadaje Sejmik na wniosek Zarządu.

Paragraf 12

 1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo do:
 • uczestnictwa w Sejmikach, z głosem stanowiącym, przez swych delegatów wybranych na związkowym walnym zgromadzeniu wyborczym członków zwyczajnych i okręgowych walnych zgromadzeniach wyborczych członków zwyczajnych, w liczbie proporcjonalnej do liczby zrzeszonych w nich osób fizycznych,
 • zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku,
 • otrzymywania informacji o sytuacji w Związku, jego pracach i decyzjach podejmowanych przez jego władze,
 • korzystania z pomocy i porad Związku, jego organów pomocniczych oraz ze świadczeń Biura Związku w zakresie ustalonym przez Zarząd,
 • uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek.
 1. Członkom wspierającym przysługuje prawo do:
 • delegowania jednego przedstawiciela z głosem doradczym na Sejmik,
 • (skreślony),
 • korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 2-5.
 1. Członkom honorowym przysługuje prawo do:
 • uczestniczenia z głosem doradczym w Sejmiku,
 • korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 2-5.
 1. Osobom stowarzyszonym w Związku przysługuje prawo do korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt 2-5.

Paragraf 13

Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:

 • aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Związku,
 • przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku,
 • przestrzegania w swej działalności dobrych zwyczajów żeglarskich oraz wymagania tego od stowarzyszonych w nich osób,
 • regularnego opłacania składek na rzecz Związku oraz wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Związku.

Paragraf 14

Członkostwo zwyczajne lub wspierające ustaje w przypadku:

 • rozwiązania się Związku,
 • likwidacji podmiotu będącego członkiem Związku,
 • złożenia na piśmie oświadczenia o wystąpieniu ze Związku,
 • wykluczenia z grona członków Związku uchwałą Sejmiku, podjętą na podstawie orzeczenia Sądu Związkowego, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków wymienionych w § 13 pkt 1-3,
 • wykluczenia z grona członków Związku uchwałą Zarządu w przypadku nie wywiązywania się przez okres 1 (jednego) roku z obowiązków wymienionych w § 13 pkt 4, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu dokonanym z minimum półrocznym wyprzedzeniem,
 • wykluczenia z grona członków Związku uchwałą Zarządu w przypadku niespełniania warunków formalnych określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu dokonanym z minimum półrocznym wyprzedzeniem.


Rozdział 4 Władze Związku

Paragraf 15

 1. Władzami Związku są:
 • Sejmik,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Związkowy.
 1. Kandydatury do władz Związku mają prawo zgłaszać członkowie zwyczajni Związku, delegaci na Sejmik oraz nowo wybrany prezes Związku.
 2. Kandydatami i członkami władz Związku mogą być wyłącznie osoby stowarzyszone.
 3. Kadencja władz Związku trwa 4 lata.
 4. Funkcję prezesa Związku można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
 5. Wybory członków władz odbywają się w głosowaniu tajnym.
 6. Wybór prezesa Związku, przeprowadza się bezwzględną większością głosów w pierwszym, odrębnym głosowaniu.
 7. Wybór wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika przeprowadza się bezwzględną większością głosów w kolejnym głosowaniu odrębnie na każde ze stanowisk.
 8. Wybór pozostałych członków Zarządu oraz innych władz Związku przeprowadza się zwykłą większością głosów, a w przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwu lub więcej kandydatów, o wyborze decyduje losowanie.
 9. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa Regulamin obrad Sejmiku.
 10. (skreślony)
 11. (skreślony)
 12. Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Związkowy działają na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów.


Paragraf 15a

 1. Dla ważności uchwał władz Związku wymagane jest uczestnictwo w ich podejmowaniu, co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w tym przewodniczącego danego organu lub jego zastępcy.
 2. Uchwały władz Związku, jeśli Statut nie stanowi inaczej, są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, przy czym wniosek o głosowanie tajne wymaga poparcia 1/4 delegatów obecnych na Sejmiku lub 1/4 członków danego organu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej obradom.
 3. Uchwały Sejmiku w sprawach majątkowych podejmowane są w głosowaniu jawnym, imiennym, bezwzględną większością głosów.
 4. Uchwały Sejmiku w sprawie absolutorium podejmowane są w głosowaniu na poszczególne władze lub na poszczególnych członków władz. W przypadku głosowania na poszczególnych członków władz głosowanie przeprowadzane jest w sposób tajny.

Paragraf 16

 1. Członek Zarządu nie może łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na Sejmikach zwołanych dla wyboru władz Związku.
 2. Członkowie władz Związku, nie mogą być:
 • osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego,
 • w czasie swej kadencji we władzach, o których mowa w § 15, ust. 1 pkt 2-4:
  • zatrudnieni przez Związek lub jego agendy na podstawie umowy o pracę - dopuszcza się jedynie zatrudnienie członków Zarządu w liczbie określonej uchwałą Sejmiku,
  • pełnić innych funkcji, ani prowadzić innej działalności, jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności z obowiązkami tych osób albo mogło wywołać uzasadnione podejrzenia o ich stronniczość lub o konflikt interesów.
 1. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, pkt 2), nie dotyczy osób wyznaczonych do pełnienia tych funkcji, jako przedstawicieli interesów Związku.
 2. W przypadku nieprzestrzegania zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2b), naruszenia postanowień Statutu lub innych przepisów wewnętrznych Związku bądź zaniechania lub nienależytego wypełniania obowiązków członka danego organu Związku, członkowie władz Związku mogą być odwołani z pełnionej funkcji przez Sejmik.
 3. a. Wniosek o odwołanie, o którym mowa w ust. 4, wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem i jest składany przez członka władz Związku do Biura Związku co najmniej 30 dni przed terminem Sejmiku.
 4. b. Członek władz Związku, w stosunku do którego zgłoszono wniosek o odwołanie, ma prawo złożenia wyjaśnień w trakcie obrad Sejmiku.
 5. c. Uchwały Sejmiku w sprawach odwołania członków władz Związku są podejmowane w głosowaniu tajnym: bezwzględną większością głosów w przypadku gdy wniosek o odwołanie dotyczy prezesa, wiceprezesów, sekretarza generalnego lub skarbnika oraz zwykłą większością głosów w przypadku gdy wniosek o odwołanie dotyczy pozostałych członków władz Związku.
 6. Do władz Związku następnej kadencji nie mogą kandydować osoby, będące uprzednio członkami władz, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2-4, które nie uzyskały absolutorium lub których działalność nie została przez Sejmik oceniona pozytywnie.

Paragraf 17 Sejmik

 1. Najwyższą władzą Związku jest Sejmik.
 2. Sejmiki zwoływane są przez Zarząd i mogą być sprawozdawczo-wyborcze, sprawozdawcze lub nadzwyczajne.
 3. Sejmiki sprawozdawczo-wyborcze zwoływane są, co 4 (cztery) lata, w latach następnych po letnich igrzyskach olimpijskich, nie później niż przed końcem kwietnia.
 4. Sejmiki sprawozdawcze są zwoływane w latach, w których nie obraduje Sejmik sprawozdawczo-wyborczy, nie później niż przed końcem kwietnia.
 5. Sejmik nadzwyczajny może odbywać się w dowolnym czasie i zwoływany jest na podstawie:
 • uchwały poprzedniego Sejmiku,
 • uchwały Zarządu,
 • wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • wniosku zgłoszonego na piśmie, przez co najmniej 1/5 delegatów.
 1. Uchwała lub wniosek w sprawie zwołania Sejmiku nadzwyczajnego winny zawierać wykaz spraw, które mają być na nim rozpatrywane.
 2. Sejmik nadzwyczajny rozpatruje sprawy, dla których został zwołany i powinien odbyć się w terminie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 5, pkt 1 lub 2, albo przed upływem 3 (trzech) miesięcy od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5. pkt 3 lub 4.
 3. Tryb i sposób obradowania Sejmiku określa Regulamin obrad Sejmiku uchwalony przez Sejmik.
 4. Delegaci i członkowie Związku są zawiadamiani o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Sejmiku pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Zawiadomienie powinno być przesłane nie później niż na 30 dni przed terminem Sejmiku.

Paragraf 18

 1. W Sejmikach biorą udział:
 • z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych Związku wybrani na Sejmik sprawozdawczo-wyborczy w tajnych wyborach na związkowym walnym zgromadzeniu wyborczym członków zwyczajnych i okręgowych walnych zgromadzeniach wyborczych członków zwyczajnych, w liczbie proporcjonalnej do liczby zrzeszonych w nich osób fizycznych,
 • z głosem doradczym:
  • przedstawiciele członków wspierających,
  • członkowie władz Związku i członkowie honorowi, o ile nie są delegatami,
  • goście zaproszeni przez Sejmik lub przez Zarząd.
 1. Liczba delegatów wybranych na Sejmik przez członków zwyczajnych nie może przekroczyć 100 osób.
 2. Podstawą do ustalenia norm przedstawicielstwa członków zwyczajnych na Sejmik, jest liczba osób fizycznych posiadających status osób stowarzyszonych w Związku.
 3. Delegaci na Sejmik zachowują swoje mandaty przez okres kadencji.
 4. W przypadku powstania wakatu w gronie delegatów wybranych przez dane okręgowe lub związkowe walne zgromadzenie wyborcze członków zwyczajnych, zwolnione miejsce jest obsadzane przez kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a w przypadku braku takiego kandydata, delegata wybranego w wyborach uzupełniających.

Paragraf 19

Do kompetencji Sejmiku należy w szczególności:

 • uchwalanie na okres kadencji generalnych kierunków działalności Związku,
 • coroczne rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań z działalności Związku oraz rocznych sprawozdań finansowych po ich zbadaniu przez biegłego rewidenta,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie za okres kadencji sprawozdań władz Związku oraz ocenianie działalności tych władz jako całości lub poszczególnych ich członków,
 • podejmowanie - po rozpatrzeniu sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej - uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za daną kadencję,
 • określanie na okres kadencji liczby członków poszczególnych władz Związku, w granicach określonych w Statucie, z tym, iż liczba delegatów na Sejmik może być zmieniona najpóźniej na ostatnim Sejmiku sprawozdawczym kadencji,
 • (skreślony),
 • wybór prezesa Związku oraz poszczególnych członków Zarządu,
 • wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Związkowego,
 • wybór członków Komisji Statutowej,
 • uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał w sprawie jego zmiany,
 • nadawanie godności członka honorowego Związku;,
 • ustanawianie odznaczeń i odznak związkowych oraz uchwalanie regulaminów ich nadawania,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Związku,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowania - na podstawie orzeczenia Sądu Związkowego - uchwał w sprawach wykluczenia z grona członków Związku w przypadkach określonych w § 14 pkt 4,
 • uchwalanie regulaminu wyboru delegatów na Sejmik,
 • uchwalanie regulaminów władz Związku,
 • uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego Związku,
 • uchwalanie regulaminu Komisji Statutowej,
 • podejmowanie uchwał określających w sposób generalny zakres uprawnień Zarządu do dysponowania majątkiem Związku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych władz Związku,
 • podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych przez władze i członków Związku oraz delegatów na Sejmik.

Paragraf 20 Zarząd

Zarząd składa się z 7-15 osób, w liczbie określonej uchwałą Sejmiku, w tym:

 • prezesa,
 • od 2 do 4 wiceprezesów,
 • sekretarza generalnego,
 • skarbnika.

Paragraf 21

 1. Zarząd kieruje działalnością Związku zgodnie ze Statutem, uchwałami Sejmików oraz Regulaminem Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż 6 (sześć) razy w roku.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy obradom prezes lub, z jego upoważnienia, jeden z wiceprezesów.
 4. Członkowie Zarządu są zawiadamiani o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad posiedzenia pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Zawiadomienie powinno być przesłane nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.”

Paragraf 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • reprezentowanie Związku w kraju i za granicą,
 • realizowanie statutowych celów Związku,
 • kierowanie bieżącą działalnością Związku,
 • realizowanie uchwał Sejmiku,
 • uchwalanie rocznych planów działalności i planów finansowych Związku,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, w granicach upoważnień udzielonych przez Sejmik, zgodnie z zasadami reprezentacji Związku określonymi w § 26 ust. 1 i 2,
 • (skreślony),
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów stałych Związku oraz w miarę potrzeby innych komisji problemowych, a także zatwierdzanie ich regulaminów oraz określanie kierunków ich działania,
 • bieżące kierowanie realizacją zadań zleconych Związkowi przez administrację rządową lub samorządową,
 • przygotowywanie i przedstawianie Sejmikowi sprawozdań z działalności Zarządu i Związku wraz z ocenionym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym,
 • uchwalanie regulaminu Kolegium Sędziów,
 • przyznawanie i pozbawianie, na wniosek uprawnionych organów:
  • licencji sportowych i szkoleniowych z zakresu dyscyplin sportowych wchodzących w skład dziedziny sportu objętej zakresem działania Związku,
  • certyfikatów żeglarskich, instruktorskich oraz uprawnień technicznych,
 • zwoływanie Sejmików Związku i ustalanie na nie rozdzielników mandatów,
 •  powoływanie centralnych ośrodków szkoleniowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Związku w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,
 • realizowanie zadań i uprawnień wynikających z przynależności Związku do organizacji międzynarodowych,
 • podejmowanie decyzji o przyjmowaniu członków zwyczajnych i wspierających Związku,
 • wnioskowanie do Sejmiku o nadanie godności członka honorowego,
 • nadawanie odznaczeń związkowych i wnioskowanie o inne odznaczenia,
 • podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków Związku w przypadkach, o których mowa w § 14 pkt 2, 3 i 5,
 • wykonywanie orzeczonych przez Sąd Związkowy kar organizacyjnych i dyscyplinarnych,
 • udzielanie upoważnień członkom Zarządu do reprezentowania Związku  stosownie do § 26 ust. 1 i 2,
 • ustalanie na wniosek przewodniczącego Sądu Związkowego listy asesorów Sądu Związkowego oraz powoływanie rzeczników dyscyplinarnych Związku,
 • rozpatrywanie problemów nurtujących członków Związku i stowarzyszonych w nim osób oraz podejmowanie uchwał wskazujących sposoby ich rozwiązywania,
 • występowanie do Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli we wskazanym zakresie.

Paragraf 23

Zarząd może przekazać część swoich uprawnień okręgowym związkom żeglarskim.

Paragraf 24

(skreślony)

Paragraf 25

 1. Obsługę czynności biurowych, technicznych i finansowych Związku realizuje Biuro Związku, zwane dalej Biurem.
 2. Regulamin Biura oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności jego pracowników określa Zarząd.

Paragraf 26

 1. Związek, z zastrzeżeniem ust. 2, reprezentują samodzielnie: prezes, właściwy wiceprezes, sekretarz generalny lub inni członkowie Zarządu upoważnieni przez Zarząd.
 2. W sprawach majątkowych Związek reprezentują prezes działający łącznie ze skarbnikiem lub dwóch członków Zarządu działających łącznie na podstawie szczegółowego upoważnienia Zarządu.
 3. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje prezes Związku, a w przypadku zatrudniania prezesa przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Paragraf 27 Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 osób w liczbie określonej uchwałą Sejmiku.
 2. Komisja Rewizyjna, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż 2 (dwa) razy w roku.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i przewodniczy obradom przewodniczący lub, z jego upoważnienia, jego zastępca.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej są zawiadamiani o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad posiedzenia pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Zawiadomienie powinno być przesłane nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.”;

Paragraf 28

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Związku pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
 • kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej agend gospodarczych Związku oraz zgodności ich działania z celami statutowymi Związku,
 • kontrolowanie działalności członków Związku w zakresie wykonywanych przez nich zadań zleconych przez Związek, oraz współdziałanie z ich komisjami rewizyjnymi,
 • wyznaczanie biegłego rewidenta do oceniania sporządzonego przez Zarząd corocznego sprawozdania finansowego.
 1. (skreślony)

Paragraf 29

Dla wykonania swych zadań Komisja Rewizyjna jest upoważniona do:

 • żądania niezbędnych wyjaśnień i okazania dokumentów od Zarządu, pracowników Biura i poszczególnych komórek organizacyjnych (w tym komisji i zespołów) Związku,
 • zwracania się do władz rządowych i samorządowych oraz organów administracji i kontroli o informacje niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli i opracowania ich wyniku,
 • korzystania z usług biegłych księgowych i rzeczoznawców w przypadkach, gdy sama Komisja nie jest w stanie wypracować jednoznacznego stanowiska.

Paragraf 30

Komisja Rewizyjna może przekazać część swoich uprawnień komisjom rewizyjnym działającym przy okręgowych związkach żeglarskich.

Paragraf 31

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:

 • informowania Zarządu oraz w uzasadnionych przypadkach Sądu Związkowego o wynikach kontroli i stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszania wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących usunięcia uchybień,
 • składania Sejmikowi sprawozdań ze swej działalności i przedstawiania ocen całokształtu działalności Zarządu oraz propozycji ocen organizacyjnej działalności Sądu Związkowego,
 • przedstawiania Sejmikowi wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz oceny jego pracy, jako całości lub poszczególnych ich członków.

Paragraf 32

(skreślony)

Paragraf 33

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz poszczególnych komisji, zespołów i innych komórek organizacyjnych Związku.

Paragraf 34 Sąd Związkowy

 1. Sąd Związkowy składa się z 7-9 osób w liczbie określonej uchwałą Sejmiku.
 2. Sąd Związkowy, na pierwszym swoim posiedzeniu, wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Sąd Związkowy jest upoważniony do powoływania do składów zespołów orzekających osób kompetentnych dla rozpoznawania danego rodzaju spraw z listy asesorów utworzonej uchwałą Zarządu.
 4. Posiedzenia Sądu Związkowego powinny odbywać się w miarę potrzeby.
 5. Posiedzenia Sądu Związkowego zwołuje i przewodniczy obradom przewodniczący lub, z jego upoważnienia, jego zastępca.
 6. Członkowie Sądu Związkowego są zawiadamiani o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad posiedzenia pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Zawiadomienie powinno być przesłane nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.”

Paragraf 35

Orzeczeniom Sądu Związkowego podlegają członkowie zwyczajni Związku, osoby stowarzyszone oraz osoby posiadające uprawnienia związkowe.

Paragraf 36

 1. Sąd Związkowy działa jako:
 • sąd organizacyjny - w sprawach członków Związku niewywiązujących się z obowiązków określonych w § 13 pkt 1-3,
 • sąd dyscyplinarny - w sprawach związanych z naruszeniem przepisów lub dyscypliny, w których czyn zarzucany osobom obwinianym zagrożony jest pozbawieniem, zawieszeniem lub ograniczeniem uprawnień żeglarskich nadawanych przez Związek,
 • sąd honorowy - w sprawach dotyczących członków honorowych Związku i członków jego władz,
 • sąd koleżeński - w sprawach zgodnie wniesionych przez strony, rozstrzygający spory pomiędzy członkami Związku, jego organami, jednostkami statutowymi lub osobami stowarzyszonymi.
 1. Postanowienia ust. 1 pkt 2 nie dotyczą przypadków sporów związanych z naruszeniem, w czasie lub w związku z zawodami sportowymi, reguł technicznych lub przepisów regatowych, których rozstrzyganie należy do kompetencji Komisji Regatowych i Kolegium Sędziów.
 2. Sąd Związkowy orzekając w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, może nałożyć jedną z następujących kar:
 • upomnienie,
 • ostrzeżenie,
 • nagana,
 • zakaz uczestniczenia na czas oznaczony w imprezach sportowych lub sportowo-rekreacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez Związek,
 • zawieszenie lub ograniczenie na czas oznaczony, całości lub części uprawnień nadanych przez Związek,
 • pozbawienie na zawsze uprawnień nadanych przez Związek,
 • pozbawienie zawodnika, załogi jachtu lub klubu tytułu mistrza Polski albo zdobywcy Pucharu Polski,
 • zakaz reprezentowania żeglarstwa polskiego na imprezach międzynarodowych,
 • dożywotnia dyskwalifikacja,
 • wykluczenie ze Związku.
 1. Decyzje o nałożeniu kar wymienionych w ust. 3 pkt 7-10 mogą być zaskarżone do działającego przy Polskim Komitecie Olimpijskim Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu.
 2. Orzeczenia dotyczące zawieszenia lub pozbawienia, na czas określony lub na stałe, uprawnień nadawanych przez władze Związku Sąd kieruje do tego organu władz Związku, który te uprawnienia nadał.
 3. Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Sądem Związkowym określa jego regulamin uchwalony przez Sejmik.

Paragraf 37

Sąd Związkowy może przekazać część swoich uprawnień sądom działającym przy okręgowych związkach żeglarskich.

Paragraf 38

Sąd Związkowy zobowiązany jest do składania Sejmikowi sprawozdań ze swej działalności.

Paragraf 39

Przewodniczący Sądu Związkowego oraz upoważnieni przez niego członkowie Sądu mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz poszczególnych komisji, zespołów i innych komórek organizacyjnych Związku.

Paragraf 40 Uzupełnienie składu władz Związku

 1. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Związkowego, władzom tym przysługuje prawo przeprowadzenia w głosowaniu tajnym procedury kooptacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych do danej władzy nie może być większa od 1/3 składu (w zaokrągleniu w górę). O powstaniu wakatu, w ich składzie, orzekają odpowiednio powyższe władze.
 2. Przy kooptacji powinny być w pierwszym rzędzie brane pod uwagę osoby, które podczas wyborów do danego organu władzy lub na dane stanowisko uzyskały liczbę głosów większą od 1/4 ogólnej liczby ważnie oddanych głosów.
 3. Osoby pochodzące z kooptacji nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego danego organu władzy, w tym prezesa. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego danego organu władzy jego obowiązki pełni zastępca.
 4. Ubycie ze składu władz Związku, o których mowa w ust. 1 liczby członków większej od 1/3 powoduje obowiązek zwołania przez Zarząd nadzwyczajnego Sejmiku w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 5. Sejmik, o którym mowa w ust. 4 wybiera nowych członków na wszystkie miejsca zwolnione przez osoby wybrane uprzednio, co oznacza, iż miejsca obsadzone w drodze kooptacji zostają również objęte wyborami.


Rozdział 5 Komisja Statutowa

Paragraf 41

 1. Komisja Statutowa składa się z 5-7 osób w liczbie określonej uchwałą Sejmiku.
 2. Komisja Statutowa, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

Paragraf 42

 1. Do zakresu działania Komisji Statutowej należy:
 • interpretowanie zapisów Statutu Związku,
 • przygotowywanie projektów zmian Statutu Związku,
 • opiniowanie statutów członków zwyczajnych Związku pod względem ich niesprzeczności ze Statutem Związku.
 1. Szczegółowe zasady działania Komisji Statutowej określa jej regulamin uchwalony przez Sejmik.


Rozdział 6 Kolegium Sędziów

Paragraf 43

Kolegium Sędziów, zwane dalej Kolegium, jest organem Związku działającym w zakresie i w oparciu o Regulamin Kolegium Sędziów i regulaminy żeglarskie uchwalane przez Zarząd.

Paragraf 44

 1. Kolegium jest uprawnione i niezawisłe w zakresie:
 • interpretowania przepisów regatowych ISAF,
 • orzecznictwa odwoławczego w sprawach związanych z naruszeniem przepisów regatowych lub przepisów pomiarowych w związku z zawodami sportowymi.
 1. Kolegium jest uprawnione do wnioskowania w sprawach:
 • nadawania i pozbawiania klas sędziowskich,
 • nadawania i pozbawiania specjalizacji sędziowskich,
 • nadawania i pozbawiania licencji sędziowskich.
 1. Kolegium jest uprawnione do:
 • opiniowania kandydatów na sędziego międzynarodowego ISAF,
 • wyznaczania, w porozumieniu z organizatorem, sędziów głównych i przewodniczących zespołów protestowych na zawody sportowe.
 1. W sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 postanowienia § 36 ust. 3-5 stosuje się zgodnie z zasadami i w zakresie określonym w Regulaminie Kolegium Sędziów.

Paragraf 45

Dyscypliny żeglarskie kierujące się odmiennymi przepisami regatowymi niż ISAF, mają prawo powołać własne Kolegia Sędziów o tych samych uprawnieniach, co wymienione w §§ 43 i 44.


Rozdział 7 Okręgowe związki żeglarskie

Paragraf 46

 1. Okręgowe związki żeglarskie posiadające osobowość prawną mogą zrzeszać członków zwyczajnych Związku.
 2. Okręgowe związki żeglarskie, na podstawie zawartych porozumień, mogą wykonywać zadania powierzone im przez Zarząd.
 3. Statuty okręgowych związków żeglarskich, które na podstawie zawartych porozumień, chcą wykonywać zadania zlecone im przez Związek, muszą zawierać zapisy umożliwiające i zapewniające realizację tych zadań.


Rozdział 8 Stowarzyszenia klas regatowych

Paragraf 47

Stowarzyszenia klas regatowych posiadające osobowość prawną i działające w danej klasie żeglarskiej, są podstawowymi jednostkami organizującymi współzawodnictwo sportowe w tej klasie.


Rozdział 9 Majątek i fundusze Związku

Paragraf 48

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, udziały w spółkach prawa handlowego i fundusze.
 2. Na fundusze Związku składają się:
 • składki członkowskie,
 • darowizny i dotacje,
 • dochody z działalności prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń,
 • dochody z działalności statutowej,
 • dywidendy i dochody z posiadanych akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego,
 • dochody z działalności gospodarczej.
 1. Fundusze Związku mogą ulec zmianie w zakresie zwiększeń z tytułu odpisania zysku wynikającego z nadwyżki przychodów nad kosztami oraz w zakresie zmniejszeń wynikających z braku przychodów pokrywających koszty prowadzonej działalności.”.


Rozdział 10 Zmiany statutu i rozwiązanie Związku

Paragraf 49

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Sejmik większością, co najmniej 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Wnioski w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku powinny być zgłaszane, co najmniej na dwa miesiące przed terminem Sejmiku i mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw w zawiadomieniu o Sejmiku, a projekty uchwał w tych sprawach powinny być przesłane członkom i delegatom nie później niż na 30 dni przed terminem Sejmiku.
 3. Uchwała o likwidacji Związku określi sposób jej realizacji oraz przeznaczenie majątku Związku.

  Załącznik nr 1 do Statutu Związku - Wzór godła podstawowego Związku
  Załącznik nr 2 do Statutu Związku - Wzór godła uzupełniającego Związku
  Załącznik nr 3 do Statutu Związku - Wzór bandery Związku
  Załącznik nr 4 do Statutu Związku - Wzory proporca Związku
  Załącznik nr 5 do Statutu Związku - Wzór odznaki Związku
  Załącznik nr 6 do Statutu Związku - Wzór pieczęci Związku


  Statut PZŻ uchwalony przez XLIV Sejmik PZŻ dn. 21.04.2012 r., ze zmianami uchwalonymi przez XLVI Sejmik PZŻ dn. 27.04.2014 r., XLVII Sejmik PZŻ dn. 25.04.2015 r., XLVIII Sejmik PZŻ dn. 23.04.2016 r., L Sejmik PZŻ dn. 15.04.2018 r. i LI Sejmik PZŻ dn. 06.04.2019 r., zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – decyzja nr 13/2019/DP z dn. 13.06.2019 r., zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS – postanowienie z dn. 02.07.2019 r.