Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Zasady ochrona danych osobowych w Polskim Związku Żeglarskim

Ochrona Państwa prywatności ma dla nas bardzo duże znaczenie. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych osób fizycznych, które wyjaśniają zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przekazywanych nam przez Państwa danych osobowych.

I. Podstawa prawna

Od dnia 25 maja 2018 roku podstawami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, w tym w Polsce są:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - tzw. RODO),
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie posiada zasięg ogólny, wiąże w całości, co do wszystkich zawartych w nim postanowień i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. W konsekwencji staje się ono częścią krajowych systemów prawnych bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności transpozycyjnych i wywiera skutki bezpośrednie w stosunku do jednostek. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych bezpośrednio uzupełnia Rozporządzenie.

II. Odpowiedzialność za Twoje dane osobowe przekazane do PZŻ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Żeglarski z siedzibą w Warszawie /03-901/, przy al. ks. Józefa Poniatowskiego 1, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081118, posiadającym REGON 007014979, NIP 521-118-43-99 zwany danej PZŻ.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być:

 • udzielona zgoda;
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Ponieważ PZŻ realizuje zadania publiczne, wypełniając nasz obowiązek by zadbać o ochronę danych osobowych powołaliśmy IODO (Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Z inspektorem ochrony danych osobowych w PZŻ można nawiązać kontakt poprzez adres e-mail: iodo@pya.org.pl lub przekazując informację bezpośrednio poprzez Biuro PZŻ.

PZŻ przykłada dużą wagę do dbania o bezpieczeństwo przekazywanych nam danych. Staramy się, by były one przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jeśli dostrzeżecie Państwo sytuację, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa danych, poinformujcie nas o tym kierując informację do powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dedykowany kontakt w sprawach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych jest adres e-mail: iodo@pya.org.pl. Podany adres ma ułatwić również Państwu kontakt z nami we wszelkich innych kwestiach związanych z ochroną Państwa danych osobowych. Z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkich informacji związanych z ochroną danych osobowych.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, którym obecnie jest GIODO (którego nazwa zostanie zmieniona na UODO) gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

III. Udostępnianie danych osobowych

Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, jeśli użytkownik nie został poinformowany o celu i zakresie powierzania oraz gdy  nie dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.  Możemy je udostępnić w wyniku postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne do realizacji usług i zadań realizowanych dla Państwa przez PZŻ. Zgody te są wymagane i regulowane adekwatnymi do nich przepisami prawa państwowego (np. przesłanie podpisanych druków i formularzy, wysłanie zgłoszenia i opłaty za egzamin, wniosek o wydania patentu, wniosek o rejestrację jachtu itp.), stanowi zawarcie umowy z PZŻ na wykonanie określonego zadania lub usługi. Do realizacji tych zadań konieczne jest pozyskanie od Państwa określonych danych (w tym danych osobowych). Państwa dane zbieramy w zakresie minimalnym, na okres niezbędny do wykonania umowy lub zgodnie z nałożonym na nas obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów krajowych lub międzynarodowych. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom w związku ze zleconymi przez PZŻ działaniami realizowanymi w jego imieniu lub na jego rzecz (np. członkowie zwyczajni jak OZŻ); podmiotom współpracującym oraz kontrahentom; firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki; kancelariom prawnym, którym PZŻ zlecił np. prowadzenie postępowania; podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości); okres przez jaki są świadczone usługi; okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora; okres na jaki została udzielona zgoda.

Osobie podającej dane osobowe przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo sprostowania danych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania;
 • prawo usunięcia danych;
 • wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych.

Do realizacji swoich usług PZŻ nie profiluje danych. Jednak do celów realizacji zadań zleconych PZŻ możemy być zobowiązani przekazać Państwa dane. Mogą one wtedy podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Odbywać się to będzie jedynie, jeśli uprawni nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Państwo wyrazicie na to zgodę.

PZŻ jako podmiot realizujący zadania publiczne, zobowiązany jest do przetwarzania danych  do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych. Oznacza to, że w myśl przepisów Rozporządzenia RODO, przetwarzanie przez PZŻ do powyższych celów nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z celami pierwotnymi (tu rozumianymi jako np. wydanie patentu, rejestracja jachtu, przeprowadzenie egzaminu na patenty żeglarskie, udział w regatach, wydanie orzeczeń zdolności żeglugowej itp.).

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych – Państwa dane mogą być wykorzystane do prezentowania Państwu reklam produktów i usług naszych oraz zaufanych partnerów. Zgodę tę można wycofać w każdym momencie, jest ona dobrowolna i nie ma wpływu na zawarcie oraz realizację umowy (wyjątek stanowią umowy, w którym cel marketingowy zostanie określony jako cel podstawowy usługi lub stanowi część umowy sponsorskiej czy reklamowej). Odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi wtedy PZŻ informowanie o nowych ofertach, wydarzeniach i usługach.

PZŻ zbiera dane osobowe jedynie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług, których jest ono odbiorcą
PZŻ realizując swoje cele statutowe świadczy usługi, których odbiorcami mogą być dzieci poniżej 16 roku życia (np. przystąpienie do egzaminu na patent żeglarza jachtowego, wydanie patentu, udział w zawodach/regatach, umowa zawodnika z PZŻ). Przykładamy szczególną uwagę do obsługi tych zadań. W takim wypadku zawsze żądamy, by zgodę na przetwarzanie danych wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Przekazane dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. W tym zakresie podejmuje starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała. Oznacza to, że możemy podjąć działania, które potwierdzą nam taką zgodę w inny sposób.

Przekazywanie Państwa danych innym podmiotom
PZŻ realizując swoje cele statutowe i podejmując działania realizacji zadań publicznych współpracuje z innymi organizacjami, firmami czy podmiotami prawnymi. Koncentrując się na naszej misji i realizacji zadań statutowych część działań organizacyjnych i technicznych zlecamy podmiotom zewnętrznym. Również niektóre z naszych celów statutowych powierzamy podmiotom z nami współpracujących. Nasi członkowie zwyczajni stanowią również grupę podmiotów z własną osobowością prawną. Zgodnie z rozporządzeniem RODO, każda taka instytucja czy podmiot, jeśli do realizacji zleconych zadań ma od nas przekazane Państwa dane osobowe, staje się procesorem Państwa danych, które PZŻ powierza. Macie Państwo prawo do dokładnej informacji, komu i w jakim celu PZŻ powierzył Państwa dane. Każdy z tych podmiotów ma prawo przetwarzanie tych danych tylko w zakresie i w celu, w jakim powierzył te dane PZŻ. Ponieważ dbamy, by Państwa dane były chronione, zawieramy odpowiednie umowy z podmiotami, a także mamy prawo do kontroli i nadzoru nad tymi danymi w tych podmiotach. Wszelkie Państwa prawa dotyczące Państwa danych osobowych obowiązują przynajmniej w takim samym zakresie PZŻ, jak i podmiot, któremu dane powierzono. Posiadacie Państwo prawo do informacji, którym podmiotom powierzyliśmy Państwa dane.

Przekazywanie danych organizacjom międzynarodowym lub do państw trzecich
PZŻ jest organizacją, która realizuje swoje zadania i cele uczestnicząc aktywnie jako członek, partner lub uczestnik w strukturach międzynarodowych na terenie całego świata. Uczestniczymy w rywalizacji sportowej, jak i w amatorskiej, klasach międzynarodowych, gdzie startują nasi zawodnicy czy przedstawiciele. Jesteśmy też członkami organizacji międzynarodowych. Realizując takie zadanie  przekazujemy dane osobowe uczestników do organizatorów, czy instytucji, w celu uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, wypełniając zadania członkowskie, organizując podróż czy rezerwację. Oznacza to, że w naszej działalności przekazujemy dane osobowe osób fizycznych do Państw trzecich, jak również do nas spływają dane zawodników, trenerów czy innych osób zamieszkałych poza UE. Przekazywanie danych osobowych osób fizycznych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych podlega naszej szczególnej uwadze. Jeśli takie działanie będzie dotyczyło Państwa osoby, to na etapie zawierania umowy będziecie Państwo o tym poinformowani. Będziecie musieli samodzielnie wyrazić zgodę na takie przetwarzanie. Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) także w związku z: działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+), na których PZŻ posiada swoje profile; wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic czy też wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności np.: Google adsense).