Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Członkowie PZŻ

Członkowie wspierający

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne oraz organizacje, których celem jest wspieranie działalności żeglarskiej.

W celu uzyskania członkostwa wspierającego PZŻ należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

  • deklarację członkowską członka wspierającego za pośrednictwem systemu ebiuro.pya.org.pl,

w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

Ø   decyzję właściwego organu wnioskodawcy w sprawie członkostwa w PZŻ, jeżeli jest ona wymagana zgodnie ze statutem, regulaminem, umową lub aktem założycielskim wnioskodawcy,

Ø   kserokopię odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego lub kserokopię wypisu z innego rejestru/ewidencji potwierdzającego rejestrację wnioskodawcy i wskazującego osoby upoważnione do działania w jego imieniu,

Ø   kserokopię statutu, regulaminu, umowy lub aktu założycielskiego wnioskodawcy z podaniem daty uchwalenia/zatwierdzenia lub ostatniej zmiany,

Ø   kserokopię dokumentów potwierdzających nadanie numerów REGON i NIP - jeżeli nie są uwidocznione w odpisie aktualnym z KRS,

w przypadku osoby fizycznej:

Ø   kserokopię dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Członków wspierających przyjmuje Zarząd PZŻ na podstawie ww. dokumentów.

Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

  • likwidacji podmiotu będącego członkiem Związku /na podstawie decyzji właściwych władz podmiotu/,
  • złożenia na piśmie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w PZŻ,
  • wykluczenia z grona członków Związku uchwałą Sejmiku, podjętą na podstawie orzeczenia Sądu Związkowego, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków wymienionych w § 13 pkt 1-3 Statutu PZŻ,
  • wykluczenia z grona członków Związku uchwałą Zarządu w przypadku nie wywiązywania się przez okres 1 /jednego/ roku z obowiązków wymienionych w § 13 pkt 4 Statutu PZŻ, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu dokonanym z minimum półrocznym wyprzedzeniem.

 

DOKUMENTY I FORMULARZE DO POBRANIA