Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Członkowie PZŻ

Członkowie zwyczajni

Członkami zwyczajnymi mogą być kluby żeglarskie, okręgowe związki żeglarskie oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w dziedzinie żeglarstwa.

W celu uzyskania członkostwa zwyczajnego PZŻ należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • deklarację członkowską członka zwyczajnego za pośrednictwem systemu ebiuro.pya.org.pl,
 • decyzję właściwego organu wnioskodawcy w sprawie członkostwa w PZŻ, jeżeli jest ona wymagana zgodnie ze statutem, regulaminem, umową lub aktem założycielskim wnioskodawcy,
 • kserokopię odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego lub kserokopię wypisu z innego rejestru/ewidencji potwierdzającego rejestrację wnioskodawcy i wskazującego osoby upoważnione do działania w jego imieniu,
 • kserokopię statutu, regulaminu, umowy lub aktu założycielskiego wnioskodawcy z podaniem daty uchwalenia/zatwierdzenia lub ostatniej zmiany,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających nadanie numerów REGON i NIP – jeżeli nie są uwidocznione w odpisie aktualnym z KRS,
 • w przypadku wnioskodawców działających w formie organizacji wielodyscyplinowych:

       Ø  wykaz wyodrębnionych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w żeglarstwie,
Ø  kopie dokumentów potwierdzających utworzenie lub oświadczenia o utworzeniu wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, o których mowa wyżej,
Ø  kopie statutów/regulaminów wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, o których mowa wyżej z podaniem daty ich uchwalenia/zatwierdzenia lub ostatniej zmiany – jeżeli zostały uchwalone/zatwierdzone,

 • kserokopię uchwały zarządu okręgowego związku żeglarskiego w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych OZŻ – w przypadku gdy wnioskodawca został uprzednio przyjęty w poczet członków zwyczajnych OZŻ,

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd PZŻ na podstawie:

 • ww. dokumentów,
 • pozytywnej opinii Komisji Statutowej PZŻ dot. niesprzeczności statutu wnioskodawcy ze Statutem PZŻ,
 • opinii okręgowego związku żeglarskiego właściwego dla siedziby wnioskodawcy, z wyłączeniem wnioskodawców posiadających siedzibę poza granicami RP oraz stowarzyszeń i związków klas o ogólnokrajowym zasięgu działalności.

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

 • likwidacji podmiotu będącego członkiem Związku /na podstawie decyzji właściwych władz podmiotu/,
 • złożenia na piśmie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w PZŻ,
 • wykluczenia z grona członków Związku uchwałą Sejmiku, podjętą na podstawie orzeczenia Sądu Związkowego, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków wymienionych w § 13 pkt 1-3 Statutu PZŻ,
 • wykluczenia z grona członków Związku uchwałą Zarządu w przypadku nie wywiązywania się przez okres 1 /jednego/ roku z obowiązków wymienionych w § 13 pkt 4 Statutu PZŻ, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu dokonanym z minimum półrocznym wyprzedzeniem.