Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Członkowie PZŻ

Członkowie zwyczajni

Członkami zwyczajnymi mogą być kluby żeglarskie, okręgowe związki żeglarskie oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w dziedzinie żeglarstwa.


W celu uzyskania członkostwa zwyczajnego PZŻ należy złożyć do Biura PZŻ za pośrednictwem systemu ebiuro.pya.org.pl następujące dokumenty:

 • deklarację członkowską,
 • decyzję właściwego organu wnioskodawcy w sprawie członkostwa w PZŻ, jeżeli jest ona wymagana zgodnie ze statutem, regulaminem, umową lub aktem założycielskim wnioskodawcy,
 • odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z innego rejestru/ewidencji potwierdzający rejestrację wnioskodawcy i wskazujący osoby upoważnione do działania w jego imieniu,
 • statut, regulamin, umowę lub akt założycielski wnioskodawcy z podaniem daty jego uchwalenia/zatwierdzenia lub ostatniej zmiany,
 • dokumenty potwierdzające nadanie numerów REGON i NIP – jeżeli nie są uwidocznione w odpisie aktualnym z KRS,
 • uchwałę zarządu okręgowego związku żeglarskiego w sprawie przyjęcia w poczet członków OZŻ, z wyjątkiem organizacji o międzynarodowym profilu i zasięgu działalności, organizacji wielodyscyplinowych oraz stowarzyszeń i związków klas regatowych,
 • w przypadku wnioskodawców działających w formie organizacji wielodyscyplinowych:
  • wykaz wyodrębnionych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w żeglarstwie,
  • dokumenty potwierdzające utworzenie lub oświadczenia o utworzeniu wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, o których mowa wyżej,
  • statuty/regulaminy wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, o których mowa wyżej z podaniem daty ich uchwalenia/zatwierdzenia lub ostatniej zmiany.


Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd PZŻ na podstawie deklaracji członkowskiej, ww. dokumentów oraz pozytywnej opinii Komisji Statutowej PZŻ dot. niesprzeczności statutu wnioskodawcy ze Statutem PZŻ, w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia kompletu dokumentów.


Członkostwo zwyczajne jest zawieszane w przypadku:

 • wszczęcia uchwałą Zarządu PZŻ procedury wykluczenia z grona członków PZŻ w przypadku niewywiązywania się przez okres 1 roku z obowiązków wymienionych w § 13 pkt 4 Statutu PZŻ,
 • wszczęcia uchwałą Zarządu PZŻ procedury wykluczenia w przypadku niespełniania warunków formalnych określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zawieszenie członkostwa skutkuje zawieszeniem praw członkowskich określonych w § 12 ust. 1 i 2 Statutu PZŻ.

Członkostwo zwyczajne jest odwieszane uchwałą Zarządu PZŻ w przypadku wywiązania się z obowiązków wymienionych w § 13 pkt 4 Statutu PZŻ i spełnienia warunków formalnych określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

 • likwidacji organizacji będącej członkiem PZŻ,
 • złożenia na piśmie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w PZŻ,
 • wykluczenia z grona członków PZŻ uchwałą Sejmiku PZŻ, podjętą na podstawie orzeczenia Sądu Związkowego PZŻ, w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wymienionych w § 13 pkt 1-3 Statutu PZŻ,
 • wykluczenia z grona członków PZŻ uchwałą Zarządu PZŻ w przypadku niewywiązywania się przez okres 1 roku z obowiązków wymienionych w § 13 pkt 4 Statutu PZŻ, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu dokonanym z minimum półrocznym wyprzedzeniem,
 • wykluczenia z grona członków PZŻ uchwałą Zarządu PZŻ w przypadku niespełniania warunków formalnych określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu dokonanym z minimum półrocznym wyprzedzeniem.
DOKUMENTY I FORMULARZE DO POBRANIA