Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Rejestracja jachtów

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających - REJA24

Krok po kroku

Przystępując do składania wniosku o rejestrację upewnij się, że posiadasz wszystkie wymagane dokumenty.

Opłatę na wskazany poniżej numer rachunku bankowego należy uiścić wyłącznie w przypadku, gdy wniosek o rejestrację jednostki jest kierowany do Polskiego Związku Żeglarskiego.

OPŁATA NIE PODLEGA ZWROTOWI - nawet w przypadku wydania zawiadomienia o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania na przykład z powodu braku wymaganej dokumentacji lub decyzji o odmowie wpisania jednostki do rejestru.

Procedura rejestracji kończy się wydaniem dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej.

ODBIÓR DOKUMENTU może nastąpić jedynie w organie rejestrującym (dokument nie może być przesłany wnioskodawcy), dlatego wybierając organ rejestrujący wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę wygodę dotarcia do jego siedziby.

Uprzejmie informujemy, że Dział rejestracji jachtów Biura PZŻ udziela informacji tylko w zakresie spraw rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m, administrowanych przez Polski Związek Żeglarski. Polski Związek Żeglarski nie jest organem uprawnionym do udzielania informacji w ramach wniosków, które nie zostały złożone do tutejszego organu oraz spraw związanych z obsługą systemu REJA24.

Zalecamy składnie zapytań w sprawie realizacji wniosku do organu, do którego złożono wniosek o rejestrację, natomiast w sprawach technicznych obsługi konta interesanta prosimy o kontakt z REJA24: pomoc@reja24.gov.pl

 Informacje szczegółowe znajdą Państwo poniżej.


Jakich jednostek nie trzeba rejestrować?

Nie podlegają obowiązkowej rejestracji:

 1. jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe,
 2. jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
 3. deski surfingowe, deski z żaglem lub inne podobne jednostki pływające,
 4. jednostki o długości do 7,5 m oraz mocy silnika do 15 kW.

! Wszystkie jednostki pływające, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji mogą zostać zarejestrowane na wniosek właściciela.

Jakie jednostki podlegają obowiązkowej rejestracji?

Obowiązkowej rejestracji podlegają:

 1. jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
 2. jednostki pływające używane do połowów rybackich,
 3. jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Jakie jednostki nie podlegają rejestracji w systemie REJA24?

 1. statki zarejestrowane w polskim rejestrze okrętowym, o którym mowa w art. 23 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2175); 
 2. statki przeznaczone lub używane do przewozu więcej niż 12 pasażerów (statki pasażerskie); 
 3. statki używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277 i 285); 
 4. statki o napędzie mechanicznym albo statki bez napędu mechanicznego przeznaczone do przewozu osób lub rzeczy na wodach śródlądowych z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (promów); 
 5. statki o napędzie mechanicznym albo statki bez napędu mechanicznego przeznaczone do przewozu na wodach śródlądowych nie więcej niż 12 pasażerów z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (łodzie przewozowe).

Czy poprzez system REJA24 można wyrejestrować jednostkę pływającą z rejestru, w którym zarejestrowana była na podstawie dotychczasowych przepisów uchylonych na mocy art. 24 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m?

Za pomocą systemu REJA24 można wyrejestrować tylko jednostkę zarejestrowaną poprzez system REJA24 (a zatem zarejestrowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m). 

Za pomocą systemu REJA24 nie można wyrejestrować jednostki z jednego z funkcjonujących przed wejściem w życie przepisów ustawy rejestrów krajowych. Nie ma też takiej potrzeby. Zgodnie z art. 24 ustawy dotychczasowe rejestry zostały zlikwidowane i są utrzymywane tylko do celów archiwalnych.

Jeżeli jednak wystąpi potrzeba wyrejestrowania jednostki z rejestru archiwalnego (np. rejestracja poza granicami kraju, gdzie wymagany jest dokument poświadczający wyrejestrowanie), wszelkie informacje znajdą Państwo poniżej:

Rejestry archiwalne - Polski Związek Żeglarski (pya.org.pl)

! Wyrejestrowanie z rejestru archiwalnego nie dotyczy jednostek zarejestrowanych przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Jednostkę zarejestrowaną pod obcą banderą, należy wyrejestrować z rejestru obcej bandery przed zarejestrowaniem w rejestrze obsługiwanym przez System REJA24.

W przypadku wniosku składanego w formie papierowej:

 • przygotuj  wymagane dokumenty w oryginale, zabierz ze sobą dokument tożsamości. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu. Jeżeli jacht lub inna jednostka pływająca stanowi współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa,
 • udaj się do biura Polskiego Związku Żeglarskiego,
 • złóż wniosek wraz z załącznikami oraz stosowną opłatą, której można dokonać na miejscu za pomocą gotówki lub karty kredytowej. Koszt rejestracji to 80 złotych.

W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

 1. Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację jednostki pływającej otrzymasz zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, możesz je pobrać po podpisaniu pliku UPD. 
 2. Zaświadczeniem możesz posługiwać się przez okres 30 dni lub do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.
 3. Po weryfikacji w Systemie Informacji Schengen w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednostka pływająca zostanie wpisana do rejestru. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku otrzymasz decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.
 4. W przypadku pytań skontaktuj się pod nr tel. +48 22 541 63 63 wew. 2. lub mailowo: Weronika Stępień: w.stepien@pya.org.pl ; Sylwia Sadowska: s.sadowska@pya.org.pl

! Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zaświadczeń o rejestracji jednostek pływających odbywa się w każdą środę i czwartek w godzinach 9.00-16.00. Na wizytę rejestracyjną należy wcześniej umówić się telefonicznie od poniedziałku do czwartku (w godzinach 9.00-16.00), drogą mailową lub osobiście w siedzibie biura. 

! Odbiór dokumentów rejestracyjnych odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-16.00. Na wizytę związaną z odbiorem dokumentu rejestracyjnego należy wcześniej umówić się telefonicznie od poniedziałku do czwartku (w godzinach 9.00-16.00), drogą mailową lub osobiście w siedzibie biura.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek właściciela o rejestrację jednostki pływającej i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 2. Dowód własności jednostki pływającej (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego).
 3. Załączniki poświadczające następujące informacje:
 • dane i adres właściciela/współwłaścicieli oraz armatora jednostki pływającej,
 • rejestrację jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana,
 • numer identyfikacyjny(CIN/HIN/WIN) albo indywidualny numer identyfikacyjny (INI) jeżeli został nadany,
 • rodzaj napędu jednostki pływającej, a  w przypadku napędu mechanicznego także o jego mocy,
 • model i marka jednostki pływającej,
 • wymiary i parametry jednostki pływającej,
 • materiał główny kadłuba jednostki pływającej,
 • rok budowy i producent jednostki pływającej,
 • maksymalna dopuszczalna liczba osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
 • dopuszczalna siła wiatru i wysokość fali, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów sporządzonych w języku obcym ( wyjątek stanowi dokumentacja techniczna),
 • wypis z CEIDG( w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) lub KRS.
 1. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 2. Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.
 3. Deklaracja zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.
 4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania  tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 6. W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

! Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Opłaty:

Opłatę za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego można wnieść bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego (płatność gotówką lub kartą płatniczą) lub na konto bankowe:

 • odbiorca: Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
 • nr rachunku bankowego: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146
 • kwota przelewu: 80,00 zł
 • tytuł przelewu: REJA24 oraz imię i nazwisko

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani fakturą, zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), prosimy o podanie numeru NIP w treści przelewu.

W przypadku spraw realizowanych za pośrednictwem pełnomocnika należy uiścić opłatę za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) w wysokości 17,00 zł. 

Opłatę można wnieść:

 • na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 - z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”,
 • w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00 - 15:00).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:

 • Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych,
 • Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

Uwagi:

 • rejestracji jachtu można dokonać w dowolnym organie rejestrującym. Właściciele jednostek pływających mogą kierować wnioski o rejestrację do wybranego spośród 382 organów rejestrujących, prowadzonych przez starostów powiatów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz wskazane związki sportowe (Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego),
 • jednostki pływające już zarejestrowane podlegają obowiązkowi ponownej rejestracji w Systemie REJA24 jeżeli spełniają parametry określone przepisami Ustawy. Właściciele mają na to odpowiednio 12, 18 lub 30 miesięcy od wejścia w życie ustawy (art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy),
 • wszystkie jednostki pływające, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji mogą zostać zarejestrowane na wniosek właściciela.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.

Sprawy związane z rejestracją jachtów morskich i śródlądowych regulują:

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
 • ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski,
 • ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
Materiały pomocnicze
 • Instrukcja Użytkownika Systemu - Konto Interesanta [pobierz]
 • Informacja o systemie rejestracji jachtów [pobierz]
 • Założenie konta Interesanta przy użyciu profilu zaufanego - film instruktażowy krok po kroku [przejdź do strony]
 • Film instruktażowy prezentujący sposób posługiwania się Aplikacją Konto Interesanta [przejdź do strony]
 • Film instruktażowy prezentujący sposób wypełnienia i złożenia wniosku o rezerwację Numeru Rejestracyjnego jednostki oraz opcjonalnie jej nazwy [przejdź do strony]
 • Film instruktażowy prezentujący sposób wypełnienia i złożenia wniosku o rejestrację jednostki [przejdź do strony]
 • Całość materiałów szkoleniowych [przejdź do strony]