Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP


Najwyższa władza Związku

Sejmiki zwoływane są przez Zarząd i mogą być sprawozdawczo-wyborcze, sprawozdawcze lub nadzwyczajne.
Sejmiki sprawozdawczo-wyborcze zwoływane są, co 4 lata, w latach następnych po letnich igrzyskach olimpijskich, nie później niż przed końcem kwietnia.
Sejmiki sprawozdawcze są zwoływane w latach, w których nie obraduje Sejmik sprawozdawczo-wyborczy, nie później niż przed końcem kwietnia.
Sejmik nadzwyczajny może odbywać się w dowolnym czasie i zwoływany jest na podstawie: uchwały poprzedniego Sejmiku, uchwały Zarządu, wniosku Komisji Rewizyjnej lub wniosku zgłoszonego na piśmie, przez co najmniej 1/5 delegatów.
Tryb i sposób obradowania Sejmików PZŻ określa Regulamin obrad Sejmiku PZŻ.

W Sejmikach biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych Związku wybrani na Sejmik sprawozdawczo-wyborczy w tajnych wyborach na okręgowych walnych zgromadzeniach wyborczych członków zwyczajnych i związkowym walnym zgromadzeniu wyborczym członków zwyczajnych;
2/ z głosem doradczym: przedstawiciele członków wspierających; członkowie władz Związku i członkowie honorowi, goście zaproszeni przez Sejmik lub przez Zarząd.

Do kompetencji Sejmiku należy w szczególności:
1/  uchwalanie na okres kadencji generalnych kierunków działalności Związku;
2/ coroczne rozpatrywanie i przyjmowanie, sporządzanych przez Zarząd sprawozdań z działalności Zarządu i Związku oraz sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta;
3/ rozpatrywanie i przyjmowanie za okres kadencji sprawozdań władz Związku oraz ocenianie działalności tych władz jako całości lub poszczególnych ich członków;
4/ podejmowanie - po rozpatrzeniu sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej - uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
5/ określanie na okres kadencji liczby członków poszczególnych władz Związku, w granicach określonych w Statucie;
6/ ustalanie pionów Związku oraz określanie zakresu ich działania;
7/ wybór prezesa Związku oraz poszczególnych członków Zarządu;
8/ wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Związkowego;
9/ wybór członków Komisji Statutowej;
10/  uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał w sprawie jego zmiany;
11/ nadawanie godności członka honorowego Związku;
12/ ustanawianie odznaczeń i odznak związkowych oraz uchwalanie regulaminów ich nadawania;
13/ uchwalanie wysokości składek członkowskich;
14/ podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Związku;
15/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
16/ podejmowania - na podstawie orzeczenia Sądu Związkowego - uchwał w sprawach wykluczenia z grona członków Związku w przypadkach określonych w § 14 pkt 4 Statutu PZŻ;
17/ uchwalanie regulaminu wyboru delegatów na Sejmik;
18/ uchwalanie regulaminów władz Związku;
19/ uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego Związku;
20/ uchwalanie regulaminu Komisji Statutowej;
21/  podejmowanie uchwał określających w sposób generalny zakres uprawnień Zarządu do dysponowania majątkiem Związku;
22/  podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych władz Związku;
23/  podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych przez władze i członków Związku oraz delegatów na Sejmik.