Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Egzaminatorzy

Wymagania dla egzaminatora


W celu wpisania się do Bazy Elektronicznego Systemu Obsługi Egzaminów na Patenty Żeglarskie jako Egzaminator należy spełnić następujące warunki:

 • ukończyć 18 rok życia,
 • posiadać tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm./ lub uprawnienia instruktora Polskiego Związku Żeglarskiego,
 • posiadać licencję lub patent w stopniu nie niższym niż ten, na który jest przeprowadzany egzamin,
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • złożyć oświadczenie, że nie było się skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowej lub osobistej, przeciwko wiarygodności dokumentów, umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • w okresie ostatnich 3 lat odbyć co najmniej 2 rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, w tym co  najmniej 100 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu, przy czym w przypadku osób zainteresowanych przeprowadzaniem egzaminów tylko na patent żeglarza jachtowego, każde 10 godzin rejsu po wodach morskich /poza samodzielnym prowadzeniem/ może być zastąpione przez 1 dzień uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych, z tym że okres uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych nie może zastąpić więcej niż 100 godzin żeglugi po wodach morskich,
 • w okresie ostatnich 3 lat prowadzić szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej w wymiarze co najmniej 200 godzin, przy czym każde 10 godzin szkolenia może być zastąpione udziałem w 1 egzaminie na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej.

Od osób pełniących funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, poza wymogami określonymi powyżej wymagane jest doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej.

Za dokumenty potwierdzające staż są uważane:

 1. Dokumenty z wpisaną datą rozpoczęcia i zakończenia rejsu:

a/ poświadczone przez armatora jachtu karty rejsów oraz opinie z rejsów poświadczone przez kapitana jachtu,
b/ poświadczone przez armatora jachtu zaświadczenia o odbyciu rejsu śródlądowego,
c/ inne odpowiednie dokumenty poświadczające staż w rejsach.

 1. Dokumenty z wpisaną datą rozpoczęcia i zakończenia szkolenia:

a/ zaświadczenia potwierdzone przez organizatora szkolenia z zapisem, że szkolenie dotyczyło uprawiania turystyki wodnej oraz czasu trwania prowadzonego  szkolenia przez instruktora,
b/ zaświadczenia potwierdzające daty i numery komisji egzaminacyjnych na uprawnienia turystyki wodnej, w jakich uczestniczył instruktor,
c/ inne odpowiednie dokumenty poświadczające staż szkoleniowy.

 1. Dokumenty  wymienione  w  pkt.  1c  i  2c  mogą  wydłużyć  czas  weryfikacji  instruktora  na Egzaminatora PZŻ, na co nie przysługuje prawo składania zażalenia.

Oświadczenie własne może dotyczyć wyłącznie wymagań określonych w §3 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu.

Przesłanie dokumentów

Dokumenty można złożyć do Biura PZŻ w wersji papierowej lub wersji elektronicznej przesyłając kopie /skan/ na adres egzaminy[at]pya.org.pl w następującej kolejności:

 1. Zgłoszenie instruktora.
 2. Dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia /np.: świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów, legitymacja studencka/.
 3. Skan patentu żeglarskiego oraz instruktorskiego.
 4. Karty rejsów morskich.
 5. Opinie z rejsów morskich.
 6. Opinie/Zaświadczenia z rejsów śródlądowych.
 7. Potwierdzone zaświadczenia o przeprowadzonych kursach.
 8. Potwierdzone zaświadczenia o przeprowadzonych egzaminach.

Logowanie do systemu

Login i hasło do systemu jest wysyłane Egzaminatorowi, który pozytywnie przejdzie weryfikację.