Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Egzaminatorzy

Wymagania dla egzaminatora


W celu uzyskaniu statusu egzaminatora PZŻ należy:

  • spełniać następujące warunki:

1)    ukończyć 18 rok życia,
2)    posiadać tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu nadany przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej lub akademie wychowania fizycznego lub uprawnienia instruktora Polskiego Związku Żeglarskiego,
3)    posiadać licencję lub patent w stopniu nie niższym niż ten, na który jest przeprowadzany egzamin,
4)    posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
5)    złożyć oświadczenie, że nie było się skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowej lub osobistej, przeciwko wiarygodności dokumentów, umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
6)    w okresie ostatnich 3 lat odbyć co najmniej 2 rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, w tym co  najmniej 100 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu, przy czym w przypadku osób zainteresowanych przeprowadzaniem egzaminów tylko na patent żeglarza jachtowego, każde 10 godzin rejsu po wodach morskich /poza samodzielnym prowadzeniem/ może być zastąpione przez 1 dzień uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych, z tym że okres uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych nie może zastąpić więcej niż 100 godzin żeglugi po wodach morskich,
7)    w okresie ostatnich 3 lat prowadzić szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej w wymiarze co najmniej 200 godzin, przy czym każde 10 godzin szkolenia może być zastąpione udziałem w 1 egzaminie na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej,
8)    od osób pełniących funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, poza wymogami określonymi powyżej wymagane jest doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej.

  • złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

1)    zgłoszenie egzaminatora,
2)    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego nadanego przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej lub akademie wychowania fizycznego lub patentu instruktora Polskiego Związku Żeglarskiego,
3)    kopia patentu co najmniej żeglarza jachtowego,
4)    kopia dokumentu potwierdzającego co najmniej wykształcenie średnie,
5)    kopia dokumentów potwierdzających uzyskany w okresie ostatnich 3 lat staż rejsów i staż szkoleniowo-egzaminacyjny (staż liczony jest trzy lata wstecz od daty złożenia dokumentacji).

Dokumentami potwierdzającymi staż są:

1)    dokumenty z wpisaną datą rozpoczęcia i zakończenia rejsu na jachtach wraz z wymiarem godzin pływania, w tym:

a)    poświadczone przez armatora jachtu karty rejsów oraz poświadczone przez kapitana jachtu opinie z rejsów,
b)    poświadczone przez armatora jachtu zaświadczenia o odbyciu rejsu śródlądowego,
c)    inne odpowiednie dokumenty poświadczające staż w rejsach,
w przypadku gdy armator jest jednocześnie kapitanem należy dodatkowo przedstawić kopię dokumentu rejestracyjnego jachtu lub oświadczenie o własności jachtu,

2)    dokumenty potwierdzające staż szkoleniowo-egzaminacyjny, tym:

a)    oświadczenie organizatora szkolenia, że dana osoba prowadziła szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej, w oświadczeniu należy podać termin i liczbę godzin przeprowadzonego przez daną osobę szkolenia, oświadczenie podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji organizatora szkolenia,
b)    oświadczenie organizatora egzaminu, że dana osoba przeprowadzała egzamin na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej, w oświadczeniu należy podać rodzaje, terminy i numery egzaminów, które dana osoba przeprowadzała, oświadczenie podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji organizatora egzaminu, lub kopie protokołów egzaminów, które dana osoba przeprowadzała, protokoły powinny zawierać informacje o dacie i numerze egzaminu oraz wykaz kadry egzaminatorów,
c)    inne odpowiednie dokumenty poświadczające staż szkoleniowo-egzaminacyjny.
Dokumenty wymienione w pkt. 1c i 2c mogą wydłużyć czas weryfikacji na egzaminatora PZŻ, na co nie przysługuje prawo składania zażalenia.

Oświadczenie własne dotyczy wyłącznie:

1)    wymagań określonych w §3 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu,
2)    dokumentów poświadczających staż szkoleniowo-egzaminacyjny w przypadku gdy osoba, która prowadziła szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej lub przeprowadzała egzamin na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej jest jednocześnie osobą upoważnioną do reprezentacji organizatora szkolenia/egzaminu.

Logowanie do systemu
Login i hasło do systemu jest wysyłane do osoby, która pozytywnie przejdzie weryfikację i uzyska status egzaminatora PZŻ.